Arbetsvillkor och lön

Som notarie är du statligt anställd. Därmed omfattas du av vissa lagar och avtal som bland annat reglerar lön, arbetstid och ledighet.

Lön

Notarier har månadslön i form av tarifflön. Ingångslönen är på 28 100 kr per månad (från och med den 1 april 2020). Efter 12 månaders tjänstgöring höjs lönen till 30 300 kr per månad. Lönen bestäms i kollektivavtal mellan Jusek och Domstolsverket.

Arbetstid

Din genomsnittliga ordinarie veckoarbetstid är 39 timmar och 45 minuter för helgfri måndag–fredag. Som helgdag räknas även påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

På domstolarna tillämpas flexibel arbetstid, vilket ger dig stor frihet som anställd.

Semester

Under notarietjänstgöring har du rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen, med de avvikelser som anges i villkorsavtalen. Intjänandeåret är detsamma som semesteråret. Det innebär att du får ut semester redan samma år som du börjar anställningen.     

Som statligt anställd beror antalet semesterdagar på din ålder:

  • 28 dagar till och med det år du fyller 29 år.
  • 31 dagar från och med det år du fyller 30 år.
  • 35 dagar från och med det år du fyller 40 år.

Föräldraledighet

Som notarie har du rätt att vara tjänstledig för föräldraledighet. Om du har barn under åtta år har du dessutom rätt till 25 procent tjänstledighet, men efter en bedömning i varje enskilt fall kan du beviljas tjänstledighet upp till 50 procent.

Annan ledighet

Under notarietjänstgöring har du också möjlighet att vara ledig för fackliga uppdrag, vissa utlandsuppdrag och studier. Utöver din semester kan du vara ledig ett begränsat antal dagar utan att det leder till förlängning av anställningstiden:

Förordnande på två år: 24 arbetsdagar.
Förordnande på 2,5 år: 30 arbetsdagar.

Jäv

När du tjänstgör som notarie kan du hamna i en situation där du blir jävig till exempel om du är tjänstledig från en underinstans till den domstol där du arbetar. I så fall rekommenderar vi att du hör av dig till den domstol där du har fått anställning, för att få reda på hur de hanterar jävsfrågor.

Tillbaka till toppen