Gör karriär inom Sveriges Domstolar

Notarietjänstgöring är ett viktigt steg vart du än är på väg som jurist. Men det är också en merit för dig som vill arbeta vidare inom Sveriges Domstolar. Här finns flera intressanta roller och karriärmöjligheter för jurister.

Arbetet i domstolen är till stor del ett arbete där olika kompetenser arbetar tillsammans för att verksamheten ska bedrivas rättssäkert och effektivt. Ungefär hälften av alla som arbetar i en domstol är jurister.

Beredningsjurist

Som beredningsjurist tar du stort ansvar för att driva målen framåt. Det är du som samlar in relevant information som är avgörande för målet och sammanställer underlag att döma efter. En noggrann beredning av mål och ärenden är helt avgörande för rättssäkerheten och domstolens effektivitet.

Beredningsjuristen fattar även egna beslut och dömer inom ramen för sin behörighet, se förordning (1996:381) med tingsrättsinstruktion. 

Föredragande

Som föredragande utför du kvalificerat rättsutredningsarbete, sätter upp förslag till domar och beslut och föredrar dessa inför rätten samt medverkar som protokollförare vid muntliga förhandlingar. Att arbeta som föredragande är ett varierat arbete med många olika moment.

Fiskal

Efter godkänd notarietjänstgöring kan du söka anställning som fiskal antingen vid hovrätt eller kammarrätt. Anställningen pågår vid denna arbetsplats under ett år.

Därefter arbetar du med dömande uppgifter i underrätt under minst två år, det vill säga vid någon av våra tingsrätter eller förvaltningsrätter. Under det fjärde tjänstgöringsåret är du tillbaka på överrätten och fullgör så kallad adjunktionstjänstgöring. Det innebär att du är med och dömer i förekommande mål.

Assessor

Den som godkänts efter minst fyra år som fiskal utnämns till assessor. Som hovrätts- eller kammarrättsassessor jobbar du vanligtvis utanför domstolen för att meritera dig ytterligare. Det kan röra sig om utredningsuppdrag inom något statligt verk eller som rättssakkunnig i Regeringskansliet. Det kan också innebära internationella uppdrag inom näringsliv, UD eller EU. Med dessa arbetsuppgifter fördjupar du dina kunskaper inom juridik och samhälle. Därefter kan du söka en fast anställning som ordinarie domare vid tingsrätt, förvaltningsrätt, hov- eller kammarrätt.

Så kallad assessorskompetens efterfrågas ofta vid högre juristbefattningar inom både offentlig och privat sektor.

Rådman

Titeln på en ordinarie domare i tings- eller förvaltningsrätt är rådman. Domaryrket innebär att du löser tvister, bedömer frågor och dömer i olika typer av mål. Arbetsfältet är brett och du får chansen att sätta dig in i de mest skiftande områden.

Om du utnämns till rådman har du enligt regeringsformen ett särskilt starkt skydd för din anställning. Det ska till mycket speciella skäl för att skiljas från anställningen. Du behöver inte ha fullgjort hela domarutbildningen för att bli rådman. Arbete som advokat eller åklagare kan också göra dig meriterad för en anställning som rådman. Motsvarande anställning inom överrätt är hovrättsråd eller kammarrättsråd.

Tillbaka till toppen