Andra studier

Du kan även få tillgodoräkna dig akademiska kurser som inte ingår i din juristexamen. Högskolepoäng från sådana meriter räknas om till meritpoäng. Utländska studier räknas också om de är jämförbara med motsvarande studier i Sverige.

KY-utbildning, folkhögskola och andra eftergymnasiala utbildningar räknas aldrig som sidomeriter.

Studiemeriterna delas in i två grupper:

Grupp 1. Juridiska ämnen och vissa icke-juridiska ämnen

  1. Rent juridiska ämnen som inte redan ingår eller har någon motsvarighet i din examen.
  2. Icke-juridiska ämnen som anses vara av värde för tjänstgöring i domstol. Det kan till exempel vara sociologi, socialantropologi, filosofi, psykologi, kriminologi, företagsekonomi, nationalekonomi, statskunskap, statsvetenskap, retorik och praktisk svenska. Det krävs dock att du läst ämnena i en omfattning av minst 30 hp för att de ska räknas till grupp 1.

Studier i ämnen som ingår i grupp 1 kan maximalt ge 36 meritpoäng.

Grupp 1.
Juridiska ämnen och vissa icke-juridiska ämnen
Meritvärde
20 kp/30 hp 6
30 kp/45 hp
12
40 kp/60 hp 18
50 kp/75 hp
24
60 kp/90 hp 27
80 kp/120 hp
30
100 kp/150 hp
33
120 kp/180 hp
36

Grupp 2. Övriga icke-juridiska ämnen

Till denna grupp räknas alla övriga studier som gett högskolepoäng, ämnen som inte ingår i grupp 1. Studierna behöver inte ha omfattat minst en hel grundnivå/ A-nivån om minst 20 kp/30 hp. Även kortare kurser kan räknas med här. Summan av kortare kurser kan ge meritpoäng.

Studier i ämnen som ingår i grupp 2 kan maximalt ge 24 meritpoäng.

Grupp 2. 
Övriga icke-juridiska ämnen
Meritvärde
30 kp/45 hp 6
50 kp/75 hp 12
80 kp/120 hp 18
120 kp/180 hp 24

Meritvärdet av dina andra studier - så räknas det ut:

  1. Först kontrolleras att dina andra studier inte redan ingår, eller har någon motsvarighet, i din examen.
  2. Sedan bedömms om kurserna tillhör grupp 1 eller grupp 2.
  3. Därefter läggs antalet kurs-/högskolepoäng för respektive grupp ihop, se tabellerna nedan. Om uppnådd poäng från grupp 1 inte räcker för att ge ett meritvärde kan vi addera dessa poäng till dina poäng från grupp 2.
  4. Slutligen kontrolleras vilket meritvärde dina kurs-/högskolepoäng motsvarar enligt tabellen.

Exempel beräkning av meritvärde av andra studier

Kurser Dina kurspoäng Ditt meritvärde
Ämne från grupp 1 20 kp 6 meritpoäng
Ämne/ämnen från grupp 2 50 kp 12 meritpoäng
Totalt   18 meritpoäng

I exemplet kan du först tillgodoräkna dig 6 meritpoäng eftersom du har betyg från en grundnivå/A-nivå i ett ämne från grupp 1, juridiska ämnen och vissa icke-juridiska ämnen. Du har även 50 kp från ämnen i grupp 2, övriga icke-juridiska ämnen. Kurspoängen från grupp 2 kan bestå av flera kortare kurser, det behöver inte vara minst 20 kp( 30 hp/ A-nivå.

Tillbaka till toppen